วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์


1. ความหมายของการออกแบบ
1.1 การออกแบบคือ การวางแผนและรู้จักขันตอนอุปกรณ์ในการออกแบบ
2. ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์

ไม่มีความคิดเห็น: